KČT, odbor Třebíč

Klub českých turistů vznikl dne 11. června 1888 v Praze. Prvním předsedou se stal Vojta Náprstek. Následující rok vznikaly i mimopražské odbory KČT. Bouřlivý rozvoj turistiky nastal však po I. světové válce, kdy se turistika a cestování stala "módou". Po vzniku Československé republiky se z "českého" klubu se stal "československý" a jeho předsedou byl dr. Guth-Jarkovský. Z předválečných 53 odborů s 5 000 členy v roce 1922 existovalo 170 odborů s 30 000 členy.

Do této doby se také datuje vznik Klubu československých turistů v Třebíči. Ten byl založen 16. prosince 1923.

Hned v prvním roce se přihlásilo do klubu 222 zájemců a v roce 1931 byl počet členů 239. Začátky byly velmi těžké, bylo třeba nejdříve vybudovat síť řádně vyznačených stezek. To se dělo dle návrhu turisty učitele Rudolfa Dvořáka, který rovněž byl autorem prvního Průvodce Pojihlavím a Pooslavím. V jeho díle pokračoval Ladislav Matějka. Rozšířené a upravené vydání průvodce vyšlo jeho jménem v roce 1932 a 1948. Při svém založení označil odbor turistů více než 300 km stezek. V roce 1924 vznikl při odboru pro mladé přátele turistiky tzv. Dorost a v roce 1926 kroužek lyžařský.

Zázemí měli turisté po dlouhá léta v hotelu Podlipný u nádraží.

Dle planých stanov bylo také třeba vybudovat turistickou noclehárnu. Tato byla zřízena v budově měšťanské školy na Jordáně s kapacitou 26 lůžek.

V roce 1940 byl klub přejmenován na Klub českých turistů, župa západomoravská, se sídlem v Třebíči.

II světová válka činnost klubu silně omezila. Klub jako jediný nebyl fašisty organizačně zrušen a tak se stal útočištěm členů rozpuštěného Sokola a Junáka.

Po roce 1948 byly všechny organizace sloučeny do tělovýchovných organizací a turistická ubytovna byla přestěhována na třebíčský zámek.

Rozvoj turistiky nastal však až po roce 1989, kdy navázal na svoji činnost po svém založení.

Jména lidí, kteří byli spjati s dávnou historií turistů v Třebíči, se nepodařilo vypátrat. Víme jen, že v době sloučení s TJ byl v čele turistů Karel Hons, v letech 1985-88 byl předsedou Jan Jerhot, poté se stal předsedou Lubomír Čech. Pod jeho vedením se začala turistika v Třebíči rozvíjet. Po revoluci v roce 1989 navázal na činnost turistů před útlumem, rozšířil základnu, založil první kroniku. V roce 2000 odstoupil a předsedou se stal Ing. Ladislav Tomáš - a to se začala psát nová etapa historie turistů v Třebíči.

Dne 9.11.2004 požádal třebíčský klub ústředí Klubu českých turistů v Praze o osamostatnění. Rozhodnutím č.j. 421/2004 byl dne 23.11.2004 Klub českých turistů Třebíč zaregistrován. Ustavující členská schůze se konala dne 9.12.2004. Po složitých jednáních byla Darovací smlouvou ze dne 15.06.2005 převedena Tělovýchovnou jednotou v Třebíči do vlastnictví KČT Třebíč turistická základna u Babáku.

Značkařský obvod Třebíč dnes obhospodařuje turistické značení na 518 km dlouhých trasách, na kterých je 218 turistických informačních míst, zde je instalováno 20 velkoplošných map a na turistických směrovnících je 768 turistických směrovek. V jednom roce se provádí obnova turistického značení na třetině celkové délky.

V roce 2006 vznikla nová turistická trasa Třebíčský okruh (Cesta Václava Vlastníka) o délce 49,5 km označená žlutou turistickou značkou, po které lze projít kolem Třebíče z Vladislavi přes Hluboček, Dobrou Vodu, Kožichovice, Klučovskou horu, Pod Hošťankou, Mikulovice, Kojetice, hrad Sádek, Čechočovice, Krahulov, Padrtův mlýn, Pod besídkou, Račerovice, Dubiny, Pocoucov, Ptáčov, Hostákov zpět do Vladislavi. Autorem této trasy byl Václav Vlastník, dlouholetý člen KČT Třebíč (od r. 1981). Dlouhá léta pracoval ve výboru KČT, věnoval se značení, stal se jeho instruktorem a předsedou třebíčského značkařského obvodu, zemřel v r. 2011. Na jeho činnost zdárně navázal nový předseda značkařského obvodu Třebíč Arnošt Bouzek.

V současné době má odbor KČT Třebíč 169 členů (druhý nejvyšší počet na Vysočině). Je pobočným spolkem KČT a jeho nový název dle nového občanského zákoníku je KČT, odbor Třebíč. Svoji činnost KČT Třebíč zaměřuje na každotýdenní většinou sobotní pěší výlety, vycházky a zájezdy nejen pro své členy, ale i pro nejširší veřejnost. Navázal na již tradiční akce s názvy Novoroční výstup na Klučovskou horu, Oblastí klidu Třebíčsko, Podzimním Horáckem, Štěpánský pochod do neznáma a pochod na Jalovec. Od roku 2006 organizuje pro děti a rodiče Pohádkovou Třebíč, akci s největší účastí. Každoročně KČT Třebíč na asi 100 akcích přiláká přes 3 tisíce účastníků. Vše je dokumentováno v kronikách, které je možné zapůjčit.

Ing. Ladislav Tomáš

předseda KČT, odbor Třebíč